Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna

3. Praktyki po II roku studiow -  część szkolna

4. Praktyki pedagogiczne pozaszkolne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

5. Praktyki zawodowe dla stydentów EA

6. Załączniki

 

CELE OGÓLNE PRAKTYKI

 • Poznanie sposobu organizacji pracy odpowiednich typów szkół i placówek.
 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności nauczycielskich poprzez włączanie się w proces dydaktyczny i wychowawczy realizowany w placówkach oświatowo – wychowawczych, na różnych etapach nauczania, a w szczególności:
  a) nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć oraz prowadzenia ich obserwacji,
  b) nabycie umiejętności dokonywania analizy pracy nauczyciela i uczniów, a także własnej pracy i jej efektów.
 • Wdrażanie do samodzielnej aktywności w obszarze animacji działań artystycznych  o charakterze edukacyjnym.
 • Praktyczne zastosowanie, w wyżej wymienionych obszarach, wiedzy i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego jaj i kierunkowego, w tym zagadnień pedagogiczno – psychologicznych oraz sprawności warsztatowych.
 • Poznanie organizacji i funkcjonowania szkół, placówek pozaszkolnych animujących działania twórcze oraz ośrodków upowszechniających sztukę.

 

UWAGI OGÓLNE

1. Praktyka pedagogiczna jest obowiązkowa i obejmuje łącznie 180 godz.

2. Na studiach niestacjonarnych podstawę do zaliczenia praktyki pedagogicznej może stanowić udokumentowany fakt przepracowania (w kraju lub zagranicą) minimum 180 godzin w charakterze nauczyciela plastyki / sztuki (przedmioty ściśle związane z edukacją w zakresie sztuk plastycznych).

W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki student składa do dziekana wniosek, do którego załącza zaświadczenie z zakładu pracy, określające zajmowane stanowisko.

3. Wszyscy studenci niestacjonarni, uprawnieni do zwolnienia z realizacji praktyk pedagogicznych  (patrz – pkt.2) mają obowiązek zgłosić się do opiekuna praktyk oraz wypełnić stosowny wniosek (wniosek wydaje opiekun praktyk).

Uwaga!: wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy należy złożyć u opiekuna praktyk, we wskazanym przez niego terminie ( najpóźniej do końca marca, w pierwszym roku studiów).

4. Nauczyciele przedmiotów innych, niż wskazane w punkcie 2 nie są zwolnieni z realizacji praktyk pedagogicznych.

5. W ramach 180 godzin praktyk pedagogicznych należy zrealizować:

100 godz. Praktyk w szkołach (szkoły podstawowe, gimnazja lub zasadnicze szkoły zawodowe o odpowiednim profilu kształcenia)

80 godz. Zajęć/warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, realizowanych jako formy pozalekcyjne lub pozaszkolne – w placówkach animujących działania twórcze oraz ośrodkach upowszechniających sztukę( domy kultury, ogniska plastyczne, zajęcia pozalekcyjne – świetlicowe, kola zainteresowań, edukacyjna działalność muzeów i galerii, placówki realizujące terapię przez sztukę, itp.)

Podkreśla się, iż działania te powinny mieć charakter edukacyjno –pedagogiczny.

6. Terminy realizacji praktyk pedagogicznych realizowanych w szkołach – tzw. część szkolna (łącznie 100 godz.)

        a) wrzesień i ewentualnie październik – po I roku studiów: 50 godzin       (szkoła podstawowa lub gimnazjum)

        b) wrzesień  i  ewentualnie październik – po II roku studiów: 50 godzin ( gimnazjum lub szkoła zawodowa o odpowiednim profilu kształcenia), więcej – punkt: „Szczegółowe zasady realizacji”.

7.  Terminy realizacji praktyk pedagogicznych odbywanych jako formy poza dydaktyczne – pozalekcyjne lub formy pozaszkolne (łącznie 80 godz.):
         I część 30 godz. – po I roku studiów lub w trakcie II roku studiów (I semestr)

         II część 50 godz. – po II roku studiów lub w trakcie III roku studiów (I semestr)

Realizacja możliwa jest również podczas okresów ferii szkolnych.

8. Uczelnia opłaca część praktyk pedagogicznych realizowana w szkole wyłącznie studentom stacjonarnym.

Studenci stacjonarni objęci są w czasie odbywania szkolnej części praktyk pedagogicznych (we wrześniu i październiku) ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na każdy dodatkowy dzień odbywania praktyk szkolnych wykraczający poza wymieniony termin student stacjonarny może ubezpieczyć się we własnym zakresie – uczelnia nie ponosi jednak konsekwencji przedłużania realizacji szkolnej części praktyk poza przewidziany planem termin.

Studenci niestacjonarni opłacają część praktyk realizowaną w szkole samodzielnie.

9. Praktyki pozaszkolne nie są opłacane przez uczelnię – student, bez względu na tryb studiów, organizuje je (podobnie jak część szkolną), we własnym zakresie. Student, bez względu na tryb studiów, może tez samodzielnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyk pozaszkolnych.

10.  Skierowania na praktykę poza szkolną wydawane są w trakcie całego roku akademickiego indywidualnie, stosownie do bieżących potrzeb praktykantów (u opiekuna praktyk studenckich lub pok. 109, tok studiów).

11. Studenci winni rozpoznać możliwość realizacji praktyki szkolnej w konkretnej placówce z wyprzedzeniem (najpóźniej do połowy maja danego roku akademickiego).

12. Po skierowanie na szkolna cześć praktyk, przewodnik praktyk (oraz dodatkowe dokumenty) należy zgłosić się do Toku studiów (pok. 109), w terminie wskazanym prze opiekuna praktyk.

13. Studenci stacjonarni są zobowiązani do zwrotu części dokumentów, dotyczących finansowania szkolnej części praktyki, do Toku studiów (po ich starannym wypełnieniu w miejscu planowanej praktyki szkolnej) – najpóźniej do końca czerwca. Dostarczenie wymaganych dokumentów po przewidzianym terminie oznacza, iż nauczyciel – opiekun w szkole, w której będzie realizowana praktyka nie otrzyma wynagrodzenia.

14. Na realizację szkolnej części praktyk pedagogicznych przeznaczony jest miesiąc wrzesień. Istnieje również możliwość kontynuowania praktyk w październiku – o ile nie koliduje to z realizacją zajęć programowych na uczelni. Odbywanie praktyki nie jest podstawą zwalniania oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

15. Zaliczenie praktyk pedagogicznych potwierdza dwukrotny wpis do indeksu, dokonywany z końcem trzeciego oraz piątego semestru. (Student zgłasza się z kompletem wymaganej dokumentacji, patrz – pkt.: „Szczegółowe zasady realizacji”) do opiekuna praktyk pedagogicznych. Brak zaliczenia praktyk pedagogicznych uniemożliwia przystąpienie do obrony pracy dyplomowej.

Uwagi dodatkowe:

1. Łącznie 30 godzin szkolnej części praktyk powinno ściśle dotyczyć zagadnień pedagogiczno – psychologicznych. Oznacza to, iż student ma obowiązek udokumentowania w stosownym zaświadczeniu (załącznik nr 6), iż podejmował i analizował dodatkowo wyżej wskazaną problematykę (wymóg ten może być spełniony stosownie do istniejących możliwości – zarówno przez ustne konsultacje, aktywne uczestnictwo w szeroko rozumianych działaniach/zadaniach podejmowanych przez szkołę, jak i poprzez samodzielnie prowadzone przez studenta obserwacje).

Można tutaj uwzględnić, między innymi następujące zagadnienia:

a) kontakt z psychologiem i/pedagogiem szkolnym:

- omówienie ich roli , zadań, stosowanych ich metod pracy;

- uczestniczenie, w miarę możliwości, w roli obserwatora w wybranych zajęciach lub działaniach prowadzonych przez pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego.

b) konsultacje i dyskusje z bezpośrednim opiekunem praktykanta bądź innymi nauczycielami;

- zaznajomienie się ze szkolnym programem profilaktyki i sposobami jego realizacji;

- kwestię tzw. pedagogizacji rodziców;

- analizę faz i okresów rozwoju twórczości plastycznej uczniów, kryzysu twórczości plastycznej, możliwości diagnostycznych wytworu plastycznego, psychologicznych testów projekcyjnych;

- problematykę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD);

- uczeń zdolny;

- konkursy plastyczne;

- problematykę klas i szkół integracyjnych;

- znaczenie kryzysów w rozwoju; agresja, przemoc, lęki, fobie szkolne;

- współpracę nauczyciela – wychowawcy z rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, lekarzem, pielęgniarką w zakresie problemów ucznia;

- refleksję nad przebiegiem samych zajęć lekcyjnych, prowadzonych bądź obserwowanych przez studenta, z uwzględnieniem wyżej wymienionych obszarów lub innych kwestii pedagogiczno- psychologicznych.

2. Należy, ze względów organizacyjnych i formalnych, przestrzegać zasad oraz trybu realizacji praktyk.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI – DLA STUDIÓW STACJONARNYCH  I NIESTACJONARNYCH

PRAKTYKI REALIZOWANE PO I ROKU STUDIÓW – CZĘŚĆ SZKOLNA

Praktyka ma charakter asystencki, choć samodzielnie prowadzone przez studenta zajęcia stanowią również jej istotny element. Praktyka powinna być realizowana w szkole podstawowej lub w gimnazjum.

I CELE PRAKTYKI

 1. Zapoznanie się z organizacja pracy dydaktyczno wychowawczej szkoły (Statut szkoły; WSO; PSO; Program profilaktyki; Program wychowawczy szkoły; Szkolny zestaw programów nauczania).
 2. Praktyczne zaznajomienie się z dokumentacją pracy nauczyciela (dzienniki, plan dydaktyczny, konspekt, teczka wychowawcy klasy, itp.)
 3. Stopniowe nabywanie umiejętności planowania, prowadzenia i obserwacji zajęć o raz ich dokumentowania.
 4. Poznanie warunków i możliwości, jakie stwarza określona placówka dla realizacji przedmiotu plastyka/sztuka.
 5. Nabywanie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów (współpraca z opiekunem – nauczycielem).
 6. Kształcenie umiejętności nawiązywania dialogu z podopiecznymi.
 7. Rozwijanie umiejętności analizowania zagadnień psychologiczno- pedagogicznych w kontekście zróżnicowanych sytuacji dydaktyczno- wychowawczych.

II ZADANIA DO REALIZACJI

 1. Obserwowanie 12 godzin lekcji plastyki/sztuki.
 2. Przeprowadzenie 20 godzin lekcji plastyki/sztuki. Uwaga! Zachęca się studentów, aby w miarę możliwości ( w ramach wymaganej liczby dwunastu lekcji), przeprowadzili do 5-ciu godzin (45 min.) zajęć plastyki/sztuki w klasach I – III (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna).
 3. Przeznaczenie 9 godzin na konsultacje z nauczycielem – bezpośrednim opiekunem praktyki (planowanie lekcji, ich przebieg, analiza efektów/realizacja celów), bądź -  razie potrzeby z innymi nauczycielami.
 4. Przeznaczenie 9 godzin na pracę na rzecz szkoły (oprawa plastyczna imprez i uroczystości szkolnych, informacja wizualna, konkursy, itp.).
 5. Spełnienie wymogu realizacji 15 godzin zajęć szkolnej części praktyk w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki (patrz – pkt. 1 część ogólna przewodnika – Uwagi dodatkowe)
 6. Gromadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem praktyki (patrz – pkt. III: Tryb i warunki zaliczenia praktyki oraz stosowne załączniki)
 7. Zrealizowanie wymogów formalno – finansowych związanych z praktyką.

III TRYB I WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Praktykę zalicza uczelniany opiekun praktyk.
 2. Podstawę zaliczenia stanowi następująca dokumentacja:

a) Pozytywna opinia o studencie praktykancie wystawiona przez nauczyciela      prowadzącego praktykanta, potwierdzona przez dyrektora szkoły (Załącznik nr 1).
b)  Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych (Załącznik nr 2a) oraz prowadzonych samodzielnie (Załącznik nr 2b).
c)    8 wybranych konspektów lekcji obserwowanych (Załącznik nr 3).
d) Konspekty wszystkich przeprowadzonych samodzielnie lekcji, potwierdzonych      podpisem nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 4). W przypadku realizacji tych samych tematów zajęć w klasach równoległych, przedstawia się jeden konspekt, wskazując wszystkie klasy, w których został on wykonany.
e)     Zaświadczenie o realizacji 15 godzin zajęć szkolnej części praktyk w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki (Załącznik nr 6).
f)      Własna pisemna charakterystyka praktyki (opis sukcesów i napotkanych trudności, odczuwane braki w przygotowaniu, ranga przedmiotu w szkole, stosunek uczniów do zajęć, poziom zaangażowania itp., maksymalnie dwie strony  formatu A4).

PRAKTYKI REALIZOWANE PO II ROKU STUDIÓW – CZĘŚĆ SZKOLNA

Praktyka ma charakter przedmiotowo – metodyczny. Powinna być realizowana w gimnazjum lub w szkole zawodowej o odpowiednim profilu kształcenia. Uwaga! Dopuszcza się możliwość realizacji części praktyki w ramach zajęć fakultatywnych, obejmujących zakresem sztukę lub teorię kultury, zgodnie z możliwościami konkretnej placówki.

I CELE  PRAKTYKI

 1. Pogłębienie znajomości organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół w powiązaniu ze specyfiką etapu edukacji oraz konkretnej placówki (Statut szkoły, WSO, PSO, Program profilaktyki, program wychowawczy szkoły).
 2. Utrwalenie umiejętności korzystania w pracy nauczyciela z odpowiedniej dokumentacji (program nauczania, dziennik lekcyjny, plan dydaktyczny, konspekt/scenariusz zajęć.
 3. Poznanie warunków i możliwości, jakie stwarza określona placówka dla realizacji przedmiotu sztuka/plastyka/ innych przedmiotów o charakterze kierunkowym.
 4. Pogłębianie umiejętności planowania, organizacji, prowadzenia i obserwacji zajęć oraz ich dokumentowania.
 5. Pogłębianie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów oraz uzyskanych efektów dydaktyczno – wychowawczych (współpraca z opiekunem/nauczycielem).
 6. Kształcenie i doskonalenie umiejętności nawiązania dialogu z podopiecznymi oraz odpowiedniego reagowania na sytuacje problemowe.
 7. Pogłębianie umiejętności analizowania zagadnień psychologiczno- pedagogicznych w kontekście zróżnicowanych sytuacji dydaktyczno – wychowawczych.

 

II ZADANIA DO REALIZACJI

 1. Obserwowanie 13 lekcji plastyki/sztuki.
 2. Przeprowadzenie: 25 godzin lekcji plastyki lub sztuki – w tym przynajmniej 10 lekcji o charakterze teoretycznym lub z dominacją zagadnień teoretycznych.
 3. Przeznaczenie 7  godzin na konsultacje z nauczycielem – bezpośrednim opiekunem praktyki (planowanie lekcji, ich przebieg, analiza efektów/realizacja celów), bądź w razie potrzeby z innymi nauczycielami.
 4. Przeznaczenie 5 godzin na pracę na rzecz szkoły (oprawa plastyczna imprez i uroczystości szkolnych, informacja wizualna, konkursy, zajęcia pozalekcyjne itp.). Zakres i rodzaj prac ustala nauczyciel lub dyrektor szkoły.
 5. spełnienie wymogu realizacji 15 godzin zajęć szkolnej części praktyk w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki (patrz; część ogólna przewodnika – Uwagi dodatkowe).
 6. Gromadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem praktyki, w tym sporządzenie krótkiego pisemnego omówienia jej przebiegu (patrz – p. III: Tryb i warunki zaliczenia praktyki oraz Załączniki).
 7. Zrealizowanie wymogów formalno- finansowych związanych z praktyką.

 

III TRYB I WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Praktyki zalicza uczelniany opiekun praktyk.
 2. Podstawę zaliczenia stanowi następująca dokumentacja:
 3. Pozytywna opinia o studencie – praktykancie wystawiona przez nauczyciela prowadzącego praktykanta, potwierdzona przez dyrektora szkoły (Załącznik nr 1).
 4. Zestawienie wszystkich lekcji obserwowanych (Załącznik nr 2a) oraz lekcji prowadzonych samodzielnie (Załącznik nr 2b).
 5. 8 wybranych konspektów lekcji obserwowanych (Załącznik nr 3).
 6. Konspekty 15 wybranych, przeprowadzonych samodzielnie lekcji, potwierdzonych podpisem nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 4). W przypadku realizacji tych samych tematów zajęć w klasach równoległych, przedstawia się jeden konspekt, wskazując wszystkie klasy, w których został on wykorzystany.
 7. Zaświadczenie o realizacji 15 godzin zajęć szkolnej części praktyk w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki (Załącznik nr 6).
 8. Własna pisemna charakterystyka praktyki (opis sukcesów i napotkanych trudności, odczuwane braki w przygotowaniu, ranga przedmiotu w szkole, stosunek uczniów do zajęć, poziom zaangażowania itp., maksymalnie dwie strony formatu A 4).

 

PRAKTYKI POZASZKOLNE

PRAKTYKI ODBYWANE W FORMACH INNYCH NIŻ ZAJĘCIA LEKCYJNE (tzw. formy pozalekcyjne lub pozaszkolne, patrz: Uwagi wstępne, pkt. 5, 7)

WYMAGANA DO ZALICZENIA DOKUMENTACJA OBEJMUJE:

 1. Zaświadczenie o realizacji praktyki, wystawione przez dyrekcję placówki/instytucji oraz bezpośredniego opiekuna praktykanta (Załącznik nr 5).

 2. Ogólny program lub chronologicznie ujęty plan/zestawienie wszystkich działań/zadań/zajęć, jakie student podejmował/współtworzył lub zrealizował samodzielnie w trakcie praktyki.

 3. Krótką charakterystykę praktyki, sporządzona samodzielnie przez praktykanta ( powinna zawierać krótki opis przebiegu praktyki, jej najciekawsze elementy, napotkane trudności, wnioski końcowe).

 

Zasady realizacji praktyk zawodowych dla kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny).

CELE  PRAKTYK

 1. Poznanie struktury zadań i funkcji instytucji kulturalno – oświatowych typu miejskie centra kultury, domy kultury, gminne ośrodki kultury.
 2. Zapoznanie studentów z realiami pracy zawodowej w instytucjach upowszechniających i promujących sztukę lub związanych z marketingiem sztuki takich jak: ośrodki kultury, galerie, muzea, teatry, kina, mass media, redakcje czasopism, wydawnictw, ewentualnie w galeriach reklamowych.
 3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznej dotyczącej technik, technologii oraz materiałów stosowanych w realizacjach z zakresu grafiki artystycznej i użytkowej.
 4. Posługiwanie się narzędziami graficznymi w pracy edytorskiej w tym programami:
 5. Adobe Photoshop, Adobe Indesign, i Adobe Ilustrator.
 6. Praktyczne zastosowanie i weryfikacja umiejętności nabytych na zajęciach w pracowniach warsztatowych.
 7. Zapoznanie się z procesami technologicznymi druki offsetowego, jak i reżimem technologicznym w zakresie powielania pełnonakładowej grafiki artystycznej.
 8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.
 9. Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.
 10. Stworzenie dogodnych warunków do aktywności zawodowej studenta na rynku pracy.

 

Uwagi wstępne:

1. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa i obejmuje 40 godzin.

2. Na studiach niestacjonarnych podstawę do zaliczenia praktyki zawodowej może stanowić udokumentowany fakt przepracowania (w kraju lub za granicą) w instytucjach kulturalno – oświatowych na stanowisku uwzględniającym cele i specyfikację praktyk zawodowych. Uwaga! Wypełnione zaświadczenie (kserokopię umowy) z zakładu pracy wraz z dokumentem Dziennik praktyk zawodowych należy złożyć u opiekuna praktyk pedagogicznych i zawodowych na kierunku Edukacja Artystyczna do końca IV semestru.

3. W ramach 40 godzin praktyk zawodowych należy zrealizować:

20 godz. w galeriach Wydziału Artystycznego w Cieszynie to znaczy:
Galerii Uniwersyteckiej lub Galerii 36,6.
W tym celu student powinien zgłosić się do kuratorów galerii w celu ustalenia terminów przebiegu praktyk.

W ramach praktyk w galeriach Wydziału Artystycznego w Cieszynie studenci powinni zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania galerii. W ramach własnych działań zobowiązani są do organizowania spotkań z artystami, których prace prezentowane są w galerii – zapraszanie na te spotkania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzież licealną. Organizację warsztatów i prezentacji projektów edukacyjno – artystycznych.

20 godz. w wybranych przez studenta instytucjach upowszechniających i promujących sztukę lub związanych z marketingiem sztuki takich jak: ośrodki kultury, galerie, muzea, teatry, kina, mass media, redakcje czasopism, wydawnictw, ewentualnie w galeriach reklamowych.

4. Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie III oraz IV semestru studiów. Realizacja możliwa jest również podczas II semestru studiów.

5. Skierowania (Załącznik nr 7) oraz dokument Dziennik praktyk  (Załącznik nr 8) wydawane są w trakcie całego roku akademickiego, stosownie do indywidualnych potrzeb praktykantów przez uczelnianego opiekuna praktyk pedagogicznych i zawodowych dla kierunku Edukacja Artystyczna.

6. Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza jednokrotny wpis do indeksu, dokonywany z końcem czwartego semestru przez uczelnianego opiekuna praktyk.

7. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na tych zajęciach.

8. Ze względów organizacyjnych i formalnych należy przestrzegać przyjętego sposobu realizacji praktyk zawodowych, choć nie jest on wprost związany z trybem zaliczania kolejnych semestrów studiów.

9. Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza jednokrotny wpis do indeksu, dokonywany z końcem czwartego semestru przez uczelnianego opiekuna praktyk pedagogicznych i zawodowych dla kierunku Edukacja Artystyczna Brak zaliczenia praktyk zawodowych uniemożliwia przystąpienie do obrony pracy dyplomowej.

 

TRYB I WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Praktykę zalicza uczelniany opiekun praktyk.

 2. Podstawę zaliczenia stanowi następująca dokumentacja:

 • Wypełniony (opisujący poszczególne działania i czynności studenta) i autoryzowany Dziennik praktyk zawodowych (Załącznik nr 8) przez uprawnionego opiekuna galerii Wydziału Artystycznego w Cieszynie: 20 godz.
 • Wypełniony (opisujący specyfikę praktyki zawodowej w instytucjach upowszechniających i promujących sztukę lub związanych z marketingiem sztuki takich jak: ośrodki kultury, galerie, muzea, teatry, kina, mass media, redakcje czasopism, wydawnictw, ewentualnie w galeriach reklamowych) i autoryzowany przez firmę/instytucję Dziennik praktyk zawodowych (Załącznik nr 8), w której praktyka była realizowana: 20 godz.
 • Własna pisemna charakterystyka praktyki  max. dwie strony A4.