dr Ryszard Solik

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Stażysta Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią i teorią kultury, historią sztuki, teorią interpretacji oraz problematyką funkcji i uwikłań dzieła w konteksty kulturowe.

 Kontakt
Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej
Instytut Sztuki
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62.
telefon: 033 85 46 116 (sekretariat Instytutu Sztuki)

Publikacje:

Druki zwarte

 • Z dziejów kultury artystycznej średniowiecza. Zarys wybranej problematyki. Instytut Sztuki. Cieszyn 1995.
 • W kręgu funkcji sztuki. Rozważania i interpretacje. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 1996. (Współautor).

 • Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2000.

 • Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2007.

 • Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej. Współredakcja książki (wraz z Jadwigą Uchyłą-Zroski). Pszczyna 2008.

 • Człowiek jest w drodze. Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Współredakcja książki (wraz z Anną Kowalczyk-Klus). Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2008.

 • Twarze, portrety, maski. Forum III. Czas na interdyscyplinarność. Współredakcja książki (wraz z Anną Kowalczyk-Klus). Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2010.

 • Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012.

Ważniejsze artykuły

 • Motywy zoomorficzne w kulturze artystycznej średniowiecza. Rekonesans. W: A. Dąbrowska (red.) Język a kultura. T. XV. Opozycja homo ─ animal w języku i w kulturze. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2530. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003.
 • O niektórych potyczkach z materią. About Certain Encounters with Matter. W: „EXIT”. „Nowa sztuka w Polsce. New Art in Poland”. 1 (57), Warszawa 2004.

 • Graphic Traces of Reality. W: D. Svobodová (red.) „Umieni Ars”. Sbornik. Praci Pedagogické Fakulty Ostravské Univerzity. 223/2005. Acta Universitatis Ostraviensis. Ostrawa, Czeska Republika: Wydawnictwo Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity. Ostrawa 2005.

 • Rysunek jako medium w kulturze tranzytu. W: Człowiek wybiera medium. I Forum – Czas na interdyscyplinarność. Red. A. Kowalczyk-Klus. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2006.

 • Dzieło sztuki – bycie w świecie, bycie w przestrzeni. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. E. Dutka, A. Gomóła. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2007.

 • Nauczyciel w obliczu ponowoczesności. Uwagi na marginesie pedagogii artystycznej. W: Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły. Red. E. I. Laska. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007.

 • Myślistwo w sztukach plastycznych. Od trofeów łowieckich do plastycznych przedstawień polowania. W: Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej. Red. J. Uchyła-Zroski, R. Solik. Pszczyna 2008.

 • Chrześcijaństwo – wspólnota – mistyka. Sztuka a nowa wrażliwość religijna. W: Rola religii w edukacji międzykulturowej. Dialog bez Granic. The importance of religion to intercultural education. Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukášova-Kantorkowa. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2008.

 • Pejzaż śląski. Formy pamięci. W: Człowiek jest w drodze. Pejzaż Śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Forum II. Czas na interdyscyplinarność. Red. A. Kowalczyk-Klus, R. Solik. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2008.

 • Dylematy kształcenia artystycznego w kulturze transgresji. W: Edukacja artystyczna a metafora. Red. W. Limont, B. Didkowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2008.

 • O ikonografii świętego Huberta. Tradycja i typy obrazowania. Wybór problematyki. W: Świętemu Hubertowi cześć. Red. J. Adamczewski. Ośrodek Kultury Leśnej. Forest Culture Centre. Gołuchów 2008.

 • O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. W: Wartości w muzyce. Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2. Red. J. Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

 • Sztuka a istota rzeczy w perspektywie fikcji „niewinnego oka”. Artykuł opublikowany na internetowym portalu naukowym „Wiedza i Edukacja. Świat wirtualnej nauki”. ISSN 1898-9233. (red. portalu): Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

 • Obecność, pamięć, twarz – dylematy przedstawienia. Rozważania przy portrecie. W: Twarze, portrety, maski. Forum III. Czas na interdyscyplinarność. Człowiek nosi swoją twarz. Red. A. Kowalczyk-Klus, R. Solik. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2010.

 • O językowym doświadczeniu sztuki. Na marginesie rzekomej antynomii praktyki i teorii słów kilka. W: Kręgu sztuki. Red. A. Giełdoń-Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

 • Grafika – pomiędzy sztuką foralną a kanoniczną. W: W labiryncie grafiki. Red. J. Knopek. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2010.

 

 

 

 

 

Galeria: