dr Dariusz Rymar

Zajmuje się estetyką, teorią sztuki, teorią kultury, filozofią. Urodził się w 1964 r w Poznaniu. W latach 1988 - 1996 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie: Wychowanie Plastyczne. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat rozprawy: Aksjologiczny fundament dzieła sztuki w koncepcji inspirowanej ontologią Nicolai Hartmanna, promotor - prof. zw. dr hab. Adam Jonkisz, recenzenci: prof. zw. dr hab. Józef Bańka, prof. zw. dr hab. Ryszard Wiśniewski. Na jego dorobek naukowy składają się m.in. artykuły: Protkladnosť umeni a vedy v platónskej dialektike, [w:] Juraj Šuch, Miloš Taliga (red.) Problém hranic medzi filozofiou, umenim a vedou, Bánska Bystrica 2007 Hľadanie zdôvodnenia pravidivých súdov o umení, [w:] Juraj Šuch, Ulrich Wollner red.), Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka Bánska Bystrica 2006 Sokrates jako patron jakościowych modeli kultury (Prešov - opracowanie tematyczne, zbiorowe wydanie artykułów w ramach grantu naukowego: Sokratika II, Prešovská universita, Prešov 2007 Dialektyka jedna i wielości w dziele sztuki; (artykuł wygłoszony w ramach konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet w Preszowie; konferencja pt.: Stratifikácia medzidiscipplinárnych komunikácií a filozoficko estetické reflexie „posthistorického" umenia Prešov, 5-7 września 2007; Acta Facultatis Philosophiae Universitatis Prešoviensis, "Studia Aesthetica" X, 2008 (AFPh UP 192/274) „Ne sutor ultra crepidam". Sztuka a prawda; artykuł wygłoszony w ramach konferencji naukowej organizowanej przez Slovenské filozofické združenie pri SAV, konferencja organizowana przez: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, Smolenice 14. 4. - 16. 4. 2008; Bratislava 2008. ważniejsze nagrody: „Oskaruś" 2008 - nagroda przyznana przez studentów Wydziału Artystycznego UŚ w kategorii: CMYK (Ceniony Mędrzec Y Kreator) Ważniejsze wystąpienia na sympozjach, konferencjach: Tekst i jego istota. Problem interpretacji na przykładzie Parmenidesa Platona, konferencja organizowana przez Katedrę Filologii i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Preszowie: Medzinárodná Literárnovedná Konferencia. Literatúra v medzikultúrnych vzt'ahoch, Prešov 20. - 21. 5. 2008, artykuł przyjęty do druku. Estetyka czy erystyka. Granice trafnej interpretacji dzieła sztuki, konferencja organizowana przez Uniwersytet Konstatina Filozofa: Autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia Nitra (Słowacja) 17. - 18. 09. 2008; artykuł przyjęty do druku. Komunikacja interdyscyplinarna jako warunek trafnej interpretacji dzieła sztuki, konferencja organizowana przez Slovenské filozofické združenie pri SAV: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie, Nitra (Słowacja) 18. - 19. 09. 2008, artykuł przyjęty do druku. Dialektyka Ateny z Dionizosem. Erotyka i sztuka a źródła samopoznania, konferencja organizowana przez Uniwersytet Konstatina Filozofa, Wydział Estetyki: Sexualities II, Nitra 30. 09 - 1. 10. 2008; artykuł przyjęty do druku. Twórczość artystyczna jako rodzaj samopoznania, konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski: Kolokwia Platońskie: „Fajdros", Kudowa 8 - 10. 10. 2008 Ważniejsze działania organizacyjn: Od 2006 r. jest uczestnikiem grantu naukowego prowadzonego przez Uniwersytet Mateja Beli w Banskiej Bystrzycy (Słowacja) The problem of boundaries between philosophy, art and science. Jest w trakcie opracowania grantu Wyszehradzkiego (deadline 1 grudzień 2008): Między granicą a bezkresem. Ontoaksjologiczne źródła twórczości w nauce i sztuce. Obok pracy naukowej prowadzi działalność dydaktyczną od 1994 roku (na uczelni od 1997 r.). Jest adinktem w Katedrze w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej. Wykłada: filozofię, wybrane zagadnienia teorii kultury, historię idei i doktryn artystycznych, krytykę artystyczną, prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie.