prof. zw. Małgorzata Łuszczak

Urodziła się w 1956r. w Żywcu.

Studia w Instytucie Wychowania Plastycznego w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom artystyczny uzyskała w pracowni prof. Zygmunta Lisa w 1982r. W 1995 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki na UMCS w Lublinie. W grudniu 2000 roku sfinalizowała przewód artystyczny II stopnia z grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.  W 2002 r. uzyskała tytuł profesora sztuki. Pracuje w Instytucie Sztuki macierzystej Uczelni od 1981r., od 2009 zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2002-12 r była  dyrektorem Instytutu Sztuki, od 2012  pełni funkcje dziekana Wydziału Artystycznego, od 2008 jest  członkiem Senatu UŚ.

W latach 2006-12 była  kierownikiem Katedry Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej, obecnie jest kierownikiem Zakładu Nowych Mediów.

W latach 1995 -1999 pracowała dla niemieckiej firmy produkującej gry komputerowe TopWare na stanowisku Director Art Design. Kierowałam min.: zespołem który stworzył wydaną w 1998 roku grę  pt. Jack Orlando, do której ścieżkę dźwiękową stworzył Harold Faltermeyer.

Wypromowała dziewięciu doktorów, jest recenzentką Centralnej Komisji ds Tytułów i Stopni, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Prowadzi pracownie rysunku, grafiki cyfrowej, obrazowania przestrzeni  i pracownie dyplomowa na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.

W swojej działalności artystycznej zajmuję się grafiką cyfrową, rysunkiem i multimediami. Prace prezentowała na ponad 32 wystawach indywidualnych w kraju w: Warszawie, Katowicach, Łodzi, Bielsku-Białej, Olsztynie, Cieszynie, oraz za granicą m.in. w Erfurcie, Grazu, Genk, Ostrawie. Uczestniczyła w ponad dwustu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz konkursach graficznych między innymi w: Indiach, Portugalii, Francji, Belgii, Niemczech, Chorwacji, Kandzie, Stanach Zjednoczonych, Republice Czeskiej, Słowacji, Ukrainie, Rosji. Jej prace reprodukowane są w ponad 90 katalogach i publikacjach o sztuce.

Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymała nagrody, wyróżnienia i odznaczenia m.in. w: International Exlibris Competition, Ankara, Turcja (2012 r.); „Art in miniature“ III International Exhibition, Majdanpek, Serbia (2013 r.); IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Nowa Galeria Centrum Designu, Gdynia (2014 r.); medal Komisji Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi oraz kilkakrotnie  wyróżniona Nagrodą I stopnia  JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego .
Jest laureatka Nagrody Pro Scientia at Arte Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którą otrzymała w 2012 r. oraz  Nagrody Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego za za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne  – stworzenie i umiędzynarodowienie kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.

Odbyła kilka staży artystyczno-naukowych w kraju i za granicą m.in. w:
- Akademia Sztuk Pięknych Wydział Grafiki  w Warszawie (2002  r. i 2014 r.)
-  Skydeck University of California Berkeley, Stany Zjednoczone ( 27.10-25.11. 2014r.)
- Uniwersytet Ostrawski, Wydział Sztuki (7.05-4.06. 2015 r.).

Uczestniczyła w kilkunastu  międzynarodowych konferencjach (w Polsce, Słowacji, Austrii, Portugalii, Chorwacji) dotyczących komunikacji wizualnej, kształcenia zdalnego, możliwości wykorzystywania środowisk wirtualnych i innych technologii w edukacji artystycznej. Była członkiem rad naukowych pięciu konferencji oraz prowadziła sesje tematyczne.

Od roku 1999 kierowała i była uczestniczką kilkunastu międzynarodowych projektów artystyczno-badawczych zrealizowanych w ramach Programu Phare, Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, Erasmus'a, Teaching Staff Mobility, Lifelong Learning Programme Education and Culture, których celem była integracja środowisk artystycznych, poszukiwania warsztatowe i eksperymenty graficzne, wymiana doświadczeń w zakresie edukacji wizualnej, a szczególnie poszukiwanie metod i działań o charakterze innowacyjnym dotyczące europejskiej edukacji artystycznej np. Camelle Claudel I, II i III (2005-2009r.) oraz ITAE – Intervention Through Art Education. Art Education Strategies and Pssibilities for Diversity in Education (2007-9) zrealizowane przez Kirchliche Padagogische Hochschule w Grazu (Austria).

Oraz w projektach związanych z innowacyjna dydaktyką m.in.w:
–  Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Czas realizacji 01.06.2013r. - 31.05.2015r.

– „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – studia II stopnia” finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Rozwój Polskich Uczelni. Czas realizacji: 01.10.2014-31.05.2016

– „Festiwal sztuki i gier niezależnych LAG” finansowany ze środków programu Kreatywna Europa komponent Kultura na lata 2014-2020 realizowany wraz z partnerami z Ostravska Univerzita v Ostrave, Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave – dyrektor artystyczny festiwalu. Czas realizacji: 01.10.2015-30.09.2019

Galeria: