Edukacja Artystyczna - studia I stopnia

Charakterystyka studiów i sylwetka absolwenta

KIERUNK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Kształcenie obejmuje w szerokim zakresie poznanie poszczególnych dyscyplin sztuki oraz zagadnień teorii i historii sztuki przy uwzględnieniu kontekstu współczesnej kultury. Kierunek ten charakteryzuje się możliwościami poznawania szerokiego zakresu problemów związanych ze sztuką oraz działaniami interdyscyplinarnymi polegającymi na możliwości łączenia dyscyplin artystycznych i zagadnień teoretycznych. Ponadto pozwala poznać formy aktywnego uczestnictwa w sferze sztuki i kultury współczesnej zarówno jako artysty jak i organizatora działań i warsztatów artystycznych oraz nauczyciela plastyki w szkolnictwie. W ramach programu studiów są realizowane następujące specjalności: malarska kreacja obrazu; multimedia, fotografia i rysunek; rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, grafika użytkowa i artystyczna. Poszczególne specjalności przygotowują do pracy artystycznej w wybranym obszarze. Praca dyplomowa obejmuje pracę artystyczną w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracę licencjacką.

II SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji artystycznych oraz edukacyjnych, poznawczych i użytkowych form przekazu wizualnego i medialnego. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach w strukturach promocyjnych i reklamowych oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych prowadzących edukację plastyczną. Posiada umiejętności i wiedzę wymagane przez standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia

 

Pliki do pobrania: