Charakterystyka kierunku

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Kierunek: GRAFIKA
rok akademicki 2011/2012

studia jednolite magisterskie 5-letnie

studia drugiego stopnia magisterskie 2-letnie

Tryb studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 

Studia jednolite magisterskie 5-letnie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Jednolite studia magisterskie 5-letnie obejmują kształcenie w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego oraz grafiki artystycznej. Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki nie tylko w grafice projektowej, ale również w zakresie grafiki cyfrowej, grafiki multimedialnej, fotografii, rysunku, ,malarstwa, animacji komputerowej oraz grafiki warsztatowej. Student jest przygotowywany do podjęcia samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, szerokie wykształcenie plastyczne, uzyskana wiedza zawodowa i humanistyczna otwierają wiele obszarów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie ma komplementarną strukturę i pozwala wykorzystać nabyty potencjał alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną, a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej. W trakcie studiów student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych: malarstwa, rysunku, rzeźby i form przestrzennych, struktur wizualnych i kompozycji oraz fotografii. Zapoznawany jest z technikami animacji obrazu, w ramach technologii informatycznej i warsztatów komputerowych i multimediów, poznaje graficzne programy komputerowe 2D i 3D. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych (druku wypukłego, druku wklęsłego, druku płaskiego oraz druku cyfrowego). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania graficznego, liternictwa i typografii oraz projektowania form reklamowych.

Student na III, IV i V roku studiów pogłębia wiedzę i umiejętności w wybranej specjalności:

komunikacja wizualna i grafika artystyczna,

grafika wydawnicza i grafika artystyczna.

W pracowniach specjalności komunikacji wizualnej i grafiki artystycznej student uzyskuje pełne wykształcenie grafika projektanta w zakresie grafiki identyfikacji wizualnej, plakatu
i form reklamowych, grafiki wystawienniczej, grafiki internetowej oraz grafiki eksperymentalnej. Priorytetem studiów jest, aby studenci nabywali umiejętności praktyczne podczas zajęć warsztatowych w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fotografii analogowej i cyfrowej.

W pracowniach grafiki artystycznej student nabywa gruntownych umiejętności w zakresie technik druku wypukłego (drzeworyt, linoryt, relief, gipsoryt), druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta), sitodruku, litografii i grafiki cyfrowej, które wykorzystuje w tworzeniu oryginalnych autorskich dzieł graficznych.

W ramach specjalności grafiki wydawniczej i artystycznej student nabywa umiejętności
w zakresie projektowania książki i ilustracji różnego rodzaju wydawnictw, grafiki stron WWW oraz publikacji elektronicznych z wykorzystaniem logotypów, typografii i liternictwa. Ponadto zdobywa umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym w przygotowaniu publikacji do druku (DTP).

W trakcie studiów student ma możliwość poznania technik fotografii cyfrowej i analogowej. Uzyskuje umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznymi programami komputerowymi (Adobe Indesign, Adobe Flash, Corel Draw X3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, NVU) które wykorzystuje
w projektowaniu graficznym i grafice artystycznej.

Równolegle z kształceniem artystycznym student uzyskuje wiedzę z historii i teorii sztuki, wiedzę o grafice współczesnej, mediach, reklamie i marketingu oraz prawie autorskim.

Tak skonstruowany program kształcenia gwarantuje profesjonalne przygotowanie absolwentów do podejmowania rożnorodnych działań artystycznych i projektowych na rynku sztuki. Zdobyte umiejętności umożliwiają podejmowanie pracy zawodowej w wydawnictwach czasopism, agencjach reklamowych, graficznych i prasowych, instytucjach wystawienniczych, mass-mediach, telewizji, galeriach sztuki i muzeach oraz instytucjach kultury, a także tworzeniu portali internetowych.

Studia przygotowują do obrony dyplomu magisterskiego i podjęcia studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia), które Instytut Sztuki uruchomił od roku akademickiego 2011/2012.

Instytut Sztuki dysponuje nowoczesna bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, rozbudowanym i bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym i aparaturowym oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą artystów-pedagogów, która jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia oraz profesjonalnego przygotowania studentów do zawodu. Instytut Sztuki współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w ramach której odbywa się wymiana studentów (Ostravska Univerzita v Ostrave, Katolicka Univerzita v Rużomberoku, Pedagogische Akademie der Diozese Graz-Seckau, Escola Superior de Artes e Design, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Universite Rennes 2 Haute Bretagne, North East Wales Institute of Higher Education)

W 2011 r kierunek studiów GRAFIKA ponownie uzyskał pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, czyli certyfikat bardzo dobrej jakości kształcenia. Usytuowanie w cieszyńskim kampusie obok Instytutu Sztuki również Instytutu Muzyki – współtworzącego Wydział Artystyczny oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji stwarza szerokie możliwości współpracy zarówno pomiędzy pedagogami jaki i studentami różnych dyscyplin odnoszących się do sztuki i kultury – co w znaczący sposób poszerza perspektywy edukacyjne studiującej młodzieży w Cieszynie.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej i projektowej z uwzględnieniem komunikacji medialnej. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowych oraz przygotowanie humanistyczne z zakresu historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, reklamie i marketingu  przygotowują absolwenta studiów do działalności na rynku sztuki. Umożliwiają podejmowanie aktywności zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, mass-mediach, telewizji, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno-oświatowych. Przygotowują do  realizacji różnorodnych i profesjonalnych zadań w dziedzinie szeroko rozumianej działalności plastycznej.  

Studia drugiego stopnia, magisterskie 2 – letnie

W zakresie specjalizacji:

– projektowanie graficzne

– grafika artystyczna

W trakcie studiów student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych (malarstwa, rysunku, rzeźby i form przestrzennych) oraz sztuk projektowych
i grafiki artystycznej pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych.

Student uzyskuje specjalistyczną wiedzę z historii sztuki, historii grafiki oraz sztuki współczesnej. Zdobywa umiejętności analizowania zjawisk sztuki w ujęciu historycznym
i współczesnym. Jest przygotowywany do realizacji dzieł artystycznych i projektowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych (Adobe Indesign, Adobe Flesh, Corel Draw, Iiustrator, After Effects, Adobe Premiere, Dreamweaver, NVU). W ramach specjalizacji grafiki artystycznej uzyskuje pogłębiona wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych (druku wypukłego, druku wklęsłego, druku płaskiego) i technik eksperymentalnych, druku cyfrowego oraz nabywa doświadczenia artystycznego  w realizacji samodzielnych działań graficznych.

W pracowniach specjalizacji projektowania graficznego student nabywa umiejętności profesjonalnego projektowania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii komputerowych. Zdobywana praktyka projektowa i artystyczna w pracowniach: projektowania plakatu i form reklamowych, projektowania grafiki identyfikacji wizualnej, projektowania grafiki edytorskiej (książki i ilustracji), grafiki internetowej jest gwarantem bardzo dobrego przygotowania do samodzielnej pracy zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, telewizji, mass-mediach, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno – oświatowych. Ponadto absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie przygotowania publikacji do druku (DTP) oraz fotografii cyfrowej i analogowej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki, jest przygotowany i posiada wszelkie kompetencje do prowadzenia działalności artystyczno zawodowej związanej z szeroko rozumiana grafika użytkową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

 

 

Pracownie w Instytucie Sztuki:


Pracownia grafiki
artystycznej

Pracownia grafiki
projektowej

Pracowni
ceramiki

Pracownia
fotografii

Pracownia
multimediów

Pracownia struktur
wizualnych i kompozycji

Pracownia
technik malarskich

Pracownia
witrażu

Pracownie
malarstwa

Pracownia
rysunku

Pracownia
rzeźby